ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

VAN:

Fagron NL BV
Venkelbaan 101
Capelle aan den IJssel
hierna te noemen: leverancier

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Fagron Farmaceuticals BV: Fagron Farmaceuticals BV dan wel diens rechtsopvolger(s);

Leverancier: de leverancier van de algemene voorwaarden, Fagron Farmaceuticals BV;

Afnemer: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een afnemer waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van leverancier.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van de leverancier zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van leverancier.

2. Indien levering geschiedt op basis van ""Incoterms"", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ""Incoterms"" van toepassing zijn.

3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.

5. Indien de zaken worden bezorgd is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien leverancier gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer leverancier schriftelijk ingebreke te stellen.

8. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Bij een bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht.


Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien leverancier met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

3. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de afnemer hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Voor reguliere klanten (meer dan één bestelling per maand) is er de mogelijkheid tot maandfactuur met automatische incasso, acht dagen na maandeinde. Alle andere betalingsvormen geschieden volgens nadrukkelijke afspraak.

2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

4. Leverancier heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Leverancier heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van leverancier totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de voor de betreffende producten van toepassing zijnde ge- of verbruiksperiode.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom aan leverancier te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.


Artikel 13 Incassokosten

1. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

4. Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien leverancier aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op afnemer te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ""Garanties"" is geregeld.

2. Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 50.000 (Zegge: vijftigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan leverancier toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien afnemer aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, recepturen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van leverancier, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door leverancier eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, recepturen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Leverancier behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met leverancier, medewerkers van leverancier of van ondernemingen waarop leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Bezig met laden…
Bezig met laden…